השתתפות עובדים בהשתלמויות

Spread the love
במסגרת הסכמי עבודה רבים נדרשים עובדים להשתתף בהשתלמויות מקצועיות ו/או בקורסים הקשורים לתפקידם.
נשאלת השאלה מי אמור לשאת בעלות ההשתתפות של העובדים בקורסים ו/או בהשתלמויות המקצועיות ומה הדין לגבי השעות בהן השתתפו העובדים בקורסים ו/או בהשתלמויות.

 

 


20 ינואר 2020
ה’ בטבת תש”פ

חוזר 1/20 (עבודה) – השתתפות עובדים בהשתלמויות
1.      במסגרת הסכמי עבודה רבים נדרשים עובדים להשתתף בהשתלמויות מקצועיות ו/או בקורסים הקשורים לתפקידם.
2.      נשאלת השאלה מי אמור לשאת בעלות ההשתתפות של העובדים בקורסים ו/או בהשתלמויות המקצועיות ומה הדין לגבי השעות בהן השתתפו העובדים בקורסים ו/או בהשתלמויות.
3.      כאשר מדובר בהשתלמות ו/או קורס ו/או יום עיון אשר העובד נדרש על ידי מעסיקו להשתתף בו כתנאי להמשך עבודתו (להלן-“השתלמות חובה“) אזי חובה על המעסיק לשאת בעלותם ובנוסף חלה חובה על המעסיק לשלם לעובד שכר עבודה בגינה ושעות השתתפותו תחשבנה כשעות עבודה, כאשר ניתן במסגרת הסכם עם העובד לקבוע כי גובה השכר שישולם עבור השעות הנ”ל יהיה שונה מגובה השכר המשולם עבור שעת עבודה רגילה ובלבד שיהיה לכל הפחות בגובה שכר המינימום.
4.      כאשר מדובר בקורס/השתלמות/יום עיון אשר העובד ביקש מיוזמתו להשתתף בו או במקרה בו המעסיק לא חייב את העובד להשתתף בו והיה מדובר בהשתלמויות רשות (להלן-“השתלמות רשות“), הרי שבמקרה כזה לא חלה החובה על מעסיק לממן את השתתפותו של העובד בהשתלמות רשות והמעסיק לא יהיה חייב לממן את השתתפותו של העובד בהשתלמות רשות, לשלם לעובד שכר בגין השעות בהן הוא השתתף בהשתלמות רשות והן לא תחשבנה שעות עבודה. במקרה כזה יוכלו הצדדים להגיע להסכמה האם יהיה מדובר ביום חופשה בתשלום ו/או ביום חופשה ללא תשלום.
5.      חשוב לציין, שככל וקיים נוהג במקום עבודה או הסכם הקובע הוראות עדיפות על האמור לעיל, יש לפעול בהתאם לנוהג או ההסכם.

מאת עו”ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני העבודה ושותפה במשרד עוה”ד חגי שבתאי, שפירא.

החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. 

הרחבה, הרחבה קהילתית, חגי שבתאי, מס רכישה, מקרקעין

כתיבת תגובה

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים