חוזרי המשרד

חוזר 8/21 : פיילוט לבחינת שימוש אגרו-וולטאי

חוזר 8/21 (סולארי, מקרקעי ישראל): פיילוט לבחינת שימוש אגרו-וולטאי  

16 ביוני 2021, ו’ בתמוז התשפ”א
מתקני האנרגיה הפוטו וולטאים הקרקעיים מעוררים בקרב אנשי הסביבה יותר ויותר התנגדות בשל הפגיעה בערכי טבע וחקלאות. אחד הרעיונות להפחתת הפגיעה הינו שימוש דו תכליתי, אגרו-וולטאי בקרקע. מדובר בהקמה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, בקרקע חקלאית מעובדת בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה באופן מיטבי. החוזר מפרט את תנאי החלטת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל להקצאת קרקע לצורך פיילוט של הקמת מתקנים אגרו וולטאים.

מתקני האנרגיה הפוטו וולטאים הקרקעיים מעוררים בקרב אנשי הסביבה יותר ויותר התנגדות בשל הפגיעה בערכי טבע וחקלאות. אחד הרעיונות להפחתת הפגיעה הינו שימוש דו תכליתי, אגרו-וולטאי בקרקע. המדובר בהקמה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בקרקע חקלאית מעובדת בדו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות מניבה באופן מיטבי.

ביום 3.6.2021 התקבלה החלטת ועדת משנה ברשות מקרקעי ישראל (החלטה 926) בנושא שבנדון.

 

התנאים לאישור רשות מקרקעי ישראל לעסקת הפיילוט יהיו כמפורט להלן:

  1. העסקה תיעשה במשבצת של ישוב חקלאי.
  2. העסקה תיערך לאגודת הישוב החקלאי, ושטח העסקה לא יגרע ממשבצת הישוב.
  3. אין אפשרות להחכרת משנה.
  4. תקופת החכירה תהיה תואמת לתקופת הרישיון + תקופת הקמה ופירוק המתקנים.
  5. עסקת מתקן חלוץ תיעשה רק לישוב אשר קיימת לו מכסה סולארית פנויה (250 דונם), ותבוא במניין מכסה זו. ככל שתתקבל החלטת מדיניות שונה לגבי אגרו-וולטאי, היא שתחול.
  6. העסקה לא תיספר במסגרת מכסת התעסוקה.
  7. לא תידרש השבת שטח זמני/עודף.
  8. התשלום יהיה בהתאם להחלטות המועצה, ובהתאם להליך קביעת התעריף על ידי רשות החשמל.
  9. כללי המכסה לאגרו – וולטאי, ככל שייקבעו, יחולו על המיזם. במקרה בו יימצא שהמיזם אינו מיזם אגרו-וולטאי, בין אם בשל אי הצלחת המחקר ובין אם בשל השימוש בפועל, תוסב העסקה לעסקת מיזם קרקעי מבחינת כלל התנאים ובכלל זה מכסות ותנאי תשלום אך למעט תנאי השבת הקרקע. הסבת העסקה לעסקת מיזם קרקעי כפופה להסדרה תכנונית מתאימה בתוכנית מאושרת.
  10. העסקה תהיה בהתאם לנהלי הרשות הרגילים, לרבות הסדרת משבצת קבע והסדרת השימושים החורגים/הגעה למתווה הסדרה, ככל שקיימים.

תנאים אלו יחולו לגבי עסקות מתקני חלוץ (הפיילוט) בלבד. תנאים אלו אינם התנאים שיובאו לדיון בפני מועצת מקרקעי ישראל כמדיניות כללית לעסקות אגרו – וולטאי, עם התקדמות הפיילוט.

מאת עו”ד שרית ויור, אשר מרכזת את הטיפול בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת במשרד ועו”ד חגי שבתאי.  

האמור בחוזר אינו מהווה חוות דעת משפטית

חוזר 8/21 : פיילוט לבחינת שימוש אגרו-וולטאי

מתקני האנרגיה הפוטו וולטאים הקרקעיים מעוררים בקרב אנשי הסביבה יותר ויותר התנגדות בשל הפגיעה בערכי טבע וחקלאות. אחד הרעיונות להפחתת הפגיעה הינו שימוש דו תכליתי, אגרו-וולטאי בקרקע. המדובר בהקמה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בקרקע חקלאית מעובדת דו-שימוש תוך שמירה על קיום חקלאות הניבה באופן מיטבי. החוזר מפרט את תנאי החלטת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל להקצאת קרקע לצורך פיילוט של הקמת מתקנים אגרו וולטאים.

קרא עוד

חוזר משרד 7/2021 (אגודות שיתופיות, קיבוצים, מושבים): הנחיות חדשות ממשרד רשמת האגודות

הנחיות חדשות וחשובות של רשמת האגודות השיתופיות. עוה"ד ענבל זוסמן סוקרת את ההנחיות תוך מתן לינקים להנחיות גופן.

קרא עוד

כל הזכויות שמורות © 2020 | נטרייז בניית אתרים