עורך דין מקרקעין , רשות מקרקעי ישראל , מינהל מקרקעי ישראל , אגודות שיתופיות , תכנון ובניה
  ראשי   תחומי עיסוק   צוות המשרד   חוזרי המשרד   מאמרים   בעיתונות   English
 
- ערוץ המשרד - סרטי הרצאות | צור קשר |
רשות מקרקעי ישראל - רמ"י
אגודות שיתופיות – וועדים מקומיים
תכנון ובניה – תו"ב
עורך דין מקרקעין
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו
   הסר!    הצטרף !

נדחתה עתירת קיבוצים לעליון בנוגע לזכויותיהם בקרקעות שחכרו מקק"ל
בית המשפט העליון דחה סופית את עתירת הקיבוצים חפציבה ובית אלפא, בנוגע לזכויותיהם כבעלים בקרקעות שחכרו מקק"ל לפני כ-70 שנה, והכיר בהם כחוכרים בלבד. ההחלטה עוסקת בחוזי חכירה שנחתמו...
קרא עוד

גלובס: אנרגיה סולארית - "מכונה להדפסת כסף" בקיבוצים ומושבים
מאמר מעיתון גלובס על ההזדמנות הכלכלית של מושבים וקיבוצים בתחום האנרגיה הסולארית, כולל ריאיון עם עו"ד חגי שבתאי בנושא.
קרא עוד

קישורים שימושיים
רשום עלי חוות דעת

מאמרים מקצועיים

הודעת רשות המקרקעין על החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1.1.14
נוסח ההודעה המלא על שורת החלטות "הסטוריות"     02/01/2014
ההחלטות אותן ההודעה מכנה היסטוריות:
איוש נחלות לא מאוישות במושבים, הסדרי ביניים לקבלת היתרי בניה בקיבוצים, אישור עקרונות חוזי חכירה חדשים לחלקות א' במושבים, מתן אפשרות לחקלאים להתפרנס מעיסוקים כגון גידול בעלי חיים שלא לאכילה, עיבוד ראשוני של התוצרת.
אנו נתייחס להחלטות עם אישור הנוסח הסופי.

דין וחשבון על פעולת מינהל מקרקעי ישראל 2012
הנוסח המלא     02/09/2013
דין וחשבון אשר הוגש על ידי מינהל מקרקעי ישראל. הדו"ח מתייחס בין היתר לרפורמה, תכנון ושיווק קרקעות.

סיכום דיון הנהלה 2085, מיום 24.6.2007
תופעת ה"מאכרים" ו"ניגוד עניינים"     23/06/2013
החלטת הנהלה הדנה בתופעת ה"מאכרים", וניגודי עניינים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנדון.

דוח על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2011
הדו"ח המלא     28/06/2012
הדו"ח סוקר את החלטות מועצת מקרקעי ישראל העיקריות שהתקבלו בשנת 2011 ואת עיקר פעולות מינהל מקרקעי ישראל

נוהל 12.02 השגה על שומות מקרקעין
נוהל חדש מסדיר את אופן הגשת השגה     20/01/2011
הנוהל עוסק בהליכי השגה (ובכלל זה הליך עיון חוזר והליך השגה לועדת השגות) על שומות מקרקעין בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1181.

מטרת נוהל זה המבוסס על החלטת מועצה 1181 היא לקבוע כללים אחידים לטיפול בעיון חוזר ובהשגות על שומות המינהל תוך פירוט מועדים קבועים לטיפול בערכאות השונות.

נוהל זה אינו חל על שומות לצורך פיצויי הפקעה.

החלטת הנהלת המינהל 2160 - תשלום דמי חכירה בקו עימות
הוראות לביצוע עסקאות בתשלום אפס דמי חכירה     11/03/2010
ביצוע עסקאות בתשלום אפס דמי חכירה. השלמת בניה בבניה קיימת והקצאות חדשות לא יחוייבו בתשלום. הנחיה לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל כך שניתן יהיה להקצות שטחים לפי תוכניות בינוי ולא לפי כל הזכויות.

המלצות הצוות הבין משרדי לבחינת החלטה 969
הדו"ח המלא עם הדגשים     23/10/2008
דו"ח צוות בין משרדי שהוקם בעקבות טענות עמותת אדמתי על כך שיש לתקן את החלטה 969 אשר החליפה את החלטה 727 ועוסקת בפיצוי המגיע לבעלי חוזה חקלאי כאשר הקרקע הנכללת בחוזה עברה שינוי יעוד.
משמעות ההמלצות בפועל הינן ביטולה, למעשה, של החלטה 969 תוך ביצוע תיקונים במנגנון הקבוע כיום בהחלטה 1023 (החלטת "ועדת הפיצויים").
בין ההמלצות:
1. עדיפות למתן קרקע חלופית, לרבות מתוך קרקע זמנית וקביעת מנגנונים בירוקרטיים להתדיינות על פעולה זו.
2. מתן תמריץ של 25 % לפיצוי בגין אובדן ההכנסה החקלאית וקנס במקרים מסויימים.צמצום הפיצוי במקרה בו תקן הנחלות לא מאוייש במלואו.
3. ביטול האפשרות של חברות לעיבוד חקלאי לקבל פטור ממכרז במקרים בהם אין סעיף שינוי יעוד בחוזה.
4. הגשת תביעות משפטיות רבות יותר כנגד חוכרים לפינוי קרקעות שוונה יעודן.

מעמד בר רשות בנחלה
פינוי אח שגר בנחלת אחיו ברשיון ללא תמורה     19/08/2008
נוסח פסק דין הקובע כי על אח להתפנות מנחלה השיכת לאחיו (כיום לאלמנתו), זאת לאור מעמדו כבעל רישיון ללא תמורה להתגורר בנחלה.
נקבע כי הפינוי הינו ללא פיצוי,להבדיל ממי שקיבל רישיון בתמורה, הזכאי לפיצוי על השקעותיו בנכס.

פס"ד הפ (ת"א) 755/06 קיבוץ נען נ' רכבת ישראל
נוסח מלא מאתר נבו עם דגשים     14/07/2008
ראו חוזר משרד 16/2008.

הלנת עובדים זרים במגורונים- הצעת החלטה למועצה מס' 201
מכתב בשם תנועת המושבים לחברי מועצת מקרקעי ישראל     09/03/2008
בפני מועצת מקרקעי ישראל עומדת הצעת החלטה לפיה מינהל מקרקעי ישראל יתיר הקמת מבנים להלנת פועלים זרים במושבים ובקיבוצים. תנועת המושבים, באמצעות משרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא פנתה לחברי המועצה בקשר להצעת ההחלטה. בין היתר בטענה כי אין לחייב את הצבת המגורונים בדמי חכירה נוספים למינהל, שכן המדובר במבנים שהינם חלק מהמשק החקלאי בגינו משולמים דמי החכירה.
כן מבוקש שלא להגביל את מיקום המגורנים וכי כל הגבלה צריכה להיעשות על ידי ועדות התיכנון והבניה.
מוצע להחליף את הערבות הבנקאית הנדרשת בשטר חוב.

החלטת הנהלה 2050
בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח     10/12/2007
החלטת הנהלת המינהל להמליץ למועצת מקרקעי ישראל על ההרחבות הקהילתיות במתכונת לפיה ניתנת המלצת אגודה, כך שהשיווק יבוצע במכרזים.
הוספת תצהיר נוסף בנוגע למתן שירותים נוספים להוצאות הפיתוח המאושרות.
הגבלות חמורות על בניה מרוכזת.

צדק חלוקתי - עד כאן!!
מתי ניתן להחיל את עקרונות הצדק החלוקתי?     26/07/2007
פס"ד של בית המשפט העליון (ע"א 2121/04 ממ"י נ' דיקסטא ואח')
ערעור על פס"ד של בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי נתקל במחלוקת על זכויות בקרקע בו גם לבעלים, ממ"י לא ברורות הזכויות בקרקע. בהעדר הוכחות של מי הזכויות, ניסה בית המשפט לפתור את הסכסוך על ידי חלוקה של זכויות על פי עקרונות הצדק החלוקתי. כפועל יוצא, בית המשפט עסק בחלוקה בפועל של הקרקע לא רק למתדיינים אלא למי שנחזה להיות בעל זכויות (כגון שכנים).
בית המשפט העליון קובע כי עקרונות הצדק החלוקתי אשר עמדו בבסיס בג"ץ הקשת המזרחית הינם כללים על פיהם אמורה לפעול רשות מוסמכת בחלוקת קרקעות ואין להכילם במחלוקת פרטית שעניינה בירור זכויות פרטים לחלקת קרקע.מטרת עקרונות הצדק החברתי היא לכוון את המינהל בגיבוש המדיניות הקרקעית הציבורית ולא יכולה להיות לה השלכה על קיום או אי קיום זכויות של אדם במקרה פרטי הגם שמעורב בו המינהל והגם שבשל רשלנות המינהל לא ברור למי שייכות הזכויות.עקרונות כלליים השאובים מהמשפט הציבורי והמכוונים להנחות את פעולתה של הרשות הציבורית אינם יכולים למלא חסר בהוכחת זכויות קנין בתחום המשפט הפרטי מקום שחסרות ראיות להוכחת זכות קניין.
הערה: בית המשפט העליון אשר יצר את עקרון "הצדק החברתי", "סוס פראי" אשר שימש אותו ליצור כללי משפט חדשים, למעשה תוך עקיפת החקיקה הקיימת ממהר וסוגר את דלתות האורווה ותוחם את העקרון אך ורק לבחינת שיקול דעתה של רשות ציבורית במישור המינהלי.

החלטה 979: לא בשורה גדולה לחקלאים
מאת שמאית שושי שרביט שפירא     23/07/2007
מאמרה של השמאית שושי שרביט שפירא הדן בהשלכות שמאייות של החלטה 979 בעניין חלקת המגורים במושבים והקיבוצים. לדעתה ההחלטה מרעה במקרים מסויימים את מצב החקלאים.

החלטה 1101- שימוש לא חקלאי לחלקת המגורים
נוסח מלא של ההחלטה המסדירה שימושים לא חלקאיים בחלקת המגורים במושבים     03/07/2007
ההחלטה מסדירה שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב ומאפשרת, לראשונה, השכרת שטחים לצד שלישי.ההחלטה הינה החלטה משלימה להחלטה 979.

החלטה 979- קביעת זכויות בחלקת המגורים במושב ובקיבוץ
נוסח מאושר וחתום של ההחלטה הנוגעת לחלקת המגורים בקיבוצים והמושבים     03/07/2007
נוסח מלא של החלטת מועצת מקרקעיישראל המתייחסת לחלקות המגורים במושבים וקיבוצים. את ההחלטה משלימה החלטה 1101 המתייחסת לשימושים לא חקלאיים בחלקות א' במושבים.

דו"ח גדיש
דין וחשבון הועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל     11/06/2007
דין וחשבון של ועדה בראשות יעקב גדיש ז"ל שהתמנתה במטרה להגדיר את מטרות הפעולה העיקריות של מינהל מקרקעי ישראל, מבנהו ודרכי פעולתו.

 
רשום עלי חוות דעת מפת האתר